Doel van de Stichting

1.

Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van windmotoren in de provincie Friesland.

2.

Het naar vermogen onderhouden en restaureren van de in eigen bezit zijnde windmotoren en bij totale teloorgang waar mogelijk en wenselijk het heroprichten van een vervangende windmotor.

3.

Het zoveel mogelijk volwaardig laten functioneren van maalvaardige windmotoren als een millieuvriendelijke bijdrage aan het totale systeem van waterbeheer en waterbeheersing.

4.

Het behartigen van de hiermee verbonden landschappelijke en architectonische aspecten en het bevorderen van cultuur-historisch en industrieel-archeologisch onderzoek betreffende windmotoren.

5.

En tenslotte alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wevolve